3 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม 4 ฝ่าย ในการให้ความรู้กับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้ให้เห็นถึงภัยของยาเสพติด

    2018-03-15 08:41:57
    3 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม 4 ฝ่าย คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ในการให้ความรู้กับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้ให้เห็นถึงภัยของยาเสพติด และทำอย่างไรให้องค์กรเหล่านี้ป้องกันเยาวชนหรือเด็กในปฐมวัยให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของยาเสพติด