นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ประกอบคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

    2019-05-01 11:22:47
    25 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ประกอบคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ หมู่ 1 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดนมีนายอะหมัด และสา นายก อบต.ประกอบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ประกอบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจัดงาน นักกีฬา และประชาชนในพื้นที่บ้านประกอบเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด อบต.ประกอบคัพ ครั้งที่ 21 ทั้งนี้เพิ่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลประกอบ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดความรักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อันเป็นการสนองนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อ