นายก อบจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เชิญ พิศลยบุตร หมู่ 9 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

    2019-05-01 11:27:59
    25 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เชิญ พิศลยบุตร หมู่ 9 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นงบประมาณในปี 2560 จำนวนเงิน 3,700,000 บาท พร้อมโครงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี ด้วยงบประมาณในปี 2561 อีก 2,300,000 บาท รวมถึงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร และห้องสุขภัณฑ์ใหม่ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารหลังดังกล่าวได้แล้วเสร็จสมบูรณ์