นายก อบจ.สงขลา ร่วมในงาน รวมน้ำใจสู่ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ ครั้งที่ 5

    2019-05-01 11:32:18
    25 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในงาน รวมน้ำใจสู่ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ ครั้งที่ 5 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการ สัปบุรุษประจำมัสยิด คณะกรรมการจัดงาน และพี่น้องชาวบ้านหัวเขา ตำบลหัวเขาร่วมต้อนรับ เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการเรียนการสอน ของศูนย์อบรมจริยธรรม ประจำมัสยิดยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ และจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์