นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดการอบรม กิจกรรมอาสาฉุกเฉินชุมชน รุ่นที่ 8

    2019-05-01 14:20:41
    26 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดการอบรม กิจกรรมอาสาฉุกเฉินชุมชน รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะได้เรียนรู้พื้นฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ซึ่งในปีนี้ได้มีการอบรมทั้งหมด 8 รุ่น และครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 8 เพื่ออย่างน้อยผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ถึงการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆกับการแพทย์ฉุกเฉิน เช่นในเรื่องของการใช้เครื่องตรวจหัวใจ การวัดคลื่นความถี่หัวใจ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การที่เราได้เรียนรู้เรื่องอย่างนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อชุมชนของเรา วันนี้เราได้ขยายเครือข่ายออกไปตามชุมชนต่างๆ และผู้ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จึงเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ในการเสียสละเข้ามาอบรมอาสาการแพทย์ฉุกเฉินชุมชนในครั้งนี้ จึงถือเป็นความสมบูรณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้ขยายเครือข่ายเข้าถึงชุมชนทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลา และจะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นการลดอุบัติเหตุ และลดภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่ง อบจ.สงขลาได้หันมาทำในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นี่คือ อบจ.สงขลา คิดในการทำศูนย์บริบาลผู้สูงอายุขึ้นมา เพื่อที่จะดูแลคนกลุ่มนี้ โดยร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์บริบาลของกลุ่มผู้สูงอายุ จะได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนั้นยังทำการอบรม อสม.ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง และประการสุดท้าย ให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย นั่นคือการทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีความสุข นี่คือกรอบการพัฒนาสงขลาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา