นายก อบจ.สงขลา ตรวจติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสทิงหม้อ

    2019-05-01 14:24:21
    26 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสทิงหม้อ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 70.00 เมตร ณ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา