นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุม เกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

    2019-05-01 14:30:45
    26 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม เกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย มีคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ณ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 6 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองจากแพทยสภา ในปี พ.ศ.2548 ให้เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และผ่านการประเมินศักยภาพ ความรู้ ความสามารถเพื่อสอบวุฒิบัตรได้ ทั้งนี้กลุ่มงานเวชชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ จึงได้กำหนดและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อให้การผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อความต้องการของทางประชาชน และรับบริบาลสุขภาพ ที่อาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคต