3 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูสอนตาดีกาประจำจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา

    2018-03-15 10:34:39
    3 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูสอนตาดีกาประจำจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูสอนตาดีกาประจำจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้แทนการศึกษาเอกชน อำเภอจะนะ โต๊ะอิหม่าม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการศึกษาและครูสอนตาดีกาจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูสอนตาดีกา จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างความภูมิใจในอาชีพครูสอนตาดีกาจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนาระบบด้านการเรียนการสอน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูสอนตาดีกาและบุคลากรทางการศึกษา แต่ทั้งนี้ครูสอนตาดีกาและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการปรับตัวในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสอน ควบคู่กับการสอนศาสนา เพื่อนักเรียนจะได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องมีการอบรมให้ความรู้นอกจากเรื่องของการเรียนการสอน