นายก อบจ.สงขลา พบปะพี่น้องประชาชน ในโครงการ อบจ.สัญจร พบประชาชน อำเภอสะเดา

    2019-05-01 14:53:36
    29 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้อำนวยการกอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบปะกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. นักเรียน นักศึกษาและพี่นพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอสะเดา ใจโครงการ อบจ.สัญจร พบประชาชน อำเภอสะเดา ในปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนขรรค์ชัยพลานนท์อนุสรณ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อแถลงนโยบายการทำงาน ในรอบปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ได้นำงบประมาณมาลงในโครงการต่างๆในพื้นที่อำเภอสะเดา รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชนในอำเภอสะเดา ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยผ่านทางผู้นำชุมชน ตัวแทนหรือผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มมวลชนต่างๆที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้