นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตำบลคูขุด ตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำเพื่อผันน้ำเข้าคลองอาทิตย์

    2019-05-01 15:39:54
    28 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตำบลคูขุด ตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำเพื่อผันน้ำเข้าคลองอาทิตย์ โดยมีสมาชิสภา อบจ.สงขลาพื้นที่สทิงพระ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสทิงพระ ให้การต้อนรับ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานกรมชลประทานสงขลา ในการนำเครื่องสูบน้ำ ผันน้ำจากทะเลเข้าสู่คลองอาทิตย์ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อทำการเก็บกักรักษาน้ำในคลองอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไว้ใช้ในหน้าแล้ง ในพื้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พร้อมกันนั้นได้ติดตามกองช่างจาก อบจ.สงขลา นำเครื่องสูบน้ำมาช่วยเหลือชาวบ้าน โดยการผันน้ำจากคลองที่เชื่อมต่อจากคลองอาทิตย์ เพิ่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน บริเวณพื้นที่ตำบลกระดังงา ซึ่งได้มีการร้องขอมา