องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบริหารการจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-05-02 16:40:11
    1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบจ. สงขลา รองปลัด อบจ. สงขลา ผู้อำนวยการกอง บุคลากรในสังกัด อบจ.สงขลา ตัวแทนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมให้ข้อมูล ต่อกรรมการผู้ตรวจของพื้นที่ ในการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบริหารการจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 และผ่านการประเมิน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเสนอโครงการนวัตกรรม "การพัฒนาระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการชี้แนะจากอาจารย์เบญจพร จันทรโคตร และ อาจารย์ศราวุธ มาเฉลิม กรรมการจากสถาบันการศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า) พร้อมทั้งกำหนดลงพื้นที่ตรวจเอกสารตามเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการ โครงการนวัตกรรมในวันนี้