นายกอบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรนมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-05-03 15:47:07
    2 พฤษภาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรนมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อุทยานนกน้ำคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สทิงพระ นายกคูขุด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่สทิงพระ เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งธรรมชาติ ณ อุทยานนกน้ำคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด ร่วมกับองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำลงลงสู่ทะเลสาบมากขึ้น จะทำให้มีปริมาณสัตวน้ำเพิ่มขึ้นจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้จากการจับสัตว์น้ำ ทั้งยังเป็นการรักษาระบบริเวศให้มีความสมบูรณ์ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุน พันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวนทั้งสิ้น 800,000 ตัว ซึ่งในโครงการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ 12 สงขลา ตามโครงการผลิตพันธุ์สัตว์ น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และกุ้งก้ามกรามส่งให้ทางองค๋การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นงวดๆ เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติและทะเลสาบสงขลา ที่ผ่านมาได้ทำการปล่อยสัตว์น้ำลงสู่แหล่น้ำธรรมชาติปีละ 5 - 6 ครั้งต่อปี โดยการสำรวจแหล่งน้ำของแต่ละอำเภอ ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ติดทะเลสาบ เพื่อดูความเหมาะสม ในการนำปลาและกุ้งก้ามกรามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งทะเลในคาบสมุทรสทิงพระ ตั้งแต่คูขุดจนถึงเขตพื้นที่อำเภอระโนดปล่อยได้ทั้งพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งก้ามกราม ซึ่งจะมีความเจริญเติบโตได้ดี