4 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา

    2018-03-15 10:39:21
    4 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยเป็นการอบรมต่อเนื่องจากรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อ.บางกล่ำ อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย อ.หาดใหญ่ อ.สิงหนคร และอ.เมืองสงขลา ซึ่งอบจ.สงขลา ได้ให้ความสำคัญกับยาเสพติด เพราะถือเป็นภัยคุกคามของชุมชนต่อสังคม และเป็นตัวบั่นทอนความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นถือเป็นช่วงอายุที่จะอยู่ในวังวนของยาเสพติด ฉะนั้นการที่ได้จัดโครงการอบรมครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง อบจ.สงขลา จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการเพื่อให้ได้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด จึงเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับเด็กปฐมวัย และเป็นการพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจให้กับครูพี่เลี้ยง และผู้ปกครองให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด เพื่อที่จะช่วยกันป้องกันในเด็กปฐมวัย โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยลงไปดูแลเด็กในปฐมวัย เพราะเยาวชนของเราวันนี้ คืออนาคตของประเทศในวันข้างหน้า