รองนายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

    2019-05-03 16:14:48
    วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอเข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์ฯ การบริหารจัดการและสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง และกลุ่มองค์กรได้ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้สูงอายุด้วย ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ รวมจำนวน 46 คน ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161