กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา จัดโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสให้แก่เด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้จากภาวะทางสมอง ทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา

    2019-05-07 16:17:43
    กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา จัดโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสให้แก่เด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้จากภาวะทางสมอง ทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวน 490 คน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษให้ดีขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมได้อย่างเสมอภาค มีความพร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเติมรัก ปันสุขครอบครัวเด็กพิเศษ ณ ลานชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ธนาคารออมสิน ภาค 18 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ บริษัท สยามอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา สภาคนพิการจังหวัดสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161