นายก อบจ.สงขลา พบปะกับผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา

    2019-05-15 14:13:30
    เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2562 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบปะกับผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ทั้งสองโรงเรียน คือโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และโรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โดยในวันนี้ทางโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.สงขลา ทั้งสองโรงเรียน ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียน มาทำความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดการ ในเรื่องของการเรียนการสอน ทำอย่างไรจะให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ ผู้ปกครองจึงต้องมีส่วนช่วยรวมอยู่ด้วย ซึ่งครั้งนี้จึงเป็นการพูดคุยในเรื่องกฏระเบียบ ข้อบังคับและวินัยของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดยจัดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เพื่อที่จะให้เป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ คือลูกหลานมีผลสำเร็จในด้านการเรียนที่ดี และสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือนำไปต่อยอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพในวันข้างหน้า โดยโรงเรียนในสังกัด อบจ.ทั้งสองโรงเรียน คือโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และโรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์ โดยโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จะเน้นความเป็นเลิศทางด้านดนตรี และด้านเกษตร ส่วนโรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์ จะเน้นความเป็นเลิศทางด้านของกีฬ