5 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงลา เป็นประธานเปิดงานโรงเรียนศิริพงศ์วิทยาวิชาการ ณ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

    2018-03-15 10:45:21
    5 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงานโรงเรียนศิริพงศ์วิทยาวิชาการ โดยมีผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งการจัดงานทางด้านวิชาการของโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา เป็นการจัดประจำปี และเป็นการแสดงผลงานการเรียนรู้ การสอนของนักเรียน โดยจัดเป็นนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ซึ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นคือ การปูพื้นฐานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมยุคใหม่นั่นคือประเทศไทยยุค 4.0 การเตรียมความพร้อมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กในปฐมวัย