5 มี.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

    2018-03-15 10:50:19
    5 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรีนเวิล์ดพาเลซสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้บริหาร ตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์ การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา แก่หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ สมาคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบบริการรูปแบบดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง