นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง

    2019-06-18 16:00:35
    วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 23.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมงร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย โดยมี ดาโตะ มาร์ซูกี ยะห์ยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเป็นประธานฝ่ายประเทศมาเลเซีย ดาโตะ ซรี มุคริซ ตุน มหาธีร์ มุขมนตรีรัฐเคดะห์ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท่านฑูตณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย ดาโต โจจี แซมูเอลื เอกอัครฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ประธานฝ่ายไทย ร่วมในการแถลงข่าวในพิธีขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตตัม รัฐเคดะห์ เป็น 24 ชั่วโมง ณ ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตตัม รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้เริ่มทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - ด่านศุลกากรบูติกกายูฮิบตัม รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซียเป็น 24 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งได้มีพิธีเปิดด่านขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - ด่านบูกิตกายูฮิบตัมเป็น 24 ชั่วโมง ณ บริเวณด่านศุลกากรสะเดา และจัดให้มีการแถลงข่าว ณ ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิบตัม รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย โดยรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าวเป็นระยะพอสมควร ซึ่งการขยายเวลาทำการด่าน จะเป็นการเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้า และการค้าข้ามพรมแดน ลดปัญหาการจราจรคับคั่งที่ด่านพรมแดน และกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งสองประเทศจะได้รับประโยชน์ แม้จะเป็นการกำจัดแค่รถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายมาเลเซียเขื่อว่า การอำนวยความสะดวกให้รถบรรทุกสามารถข้ามพรมแดนใต้นอกเหนือเวลาทำการปรกติ และจะช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดในเวลากลางวัน และเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรข้ามพรมแดนเพื่อการท่องเที่ยว การทำธุรกิจและการค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าข้ามแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย