รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-06-27 10:31:19
    วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร แนวทางการกำหนดราคากลาง และการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การตรวจรับงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรณีถูกกล่าวหา หรือร้องเรียน โดยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับการอบรมประมาณ 200 คน