8 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็น ประธานเปิดงาน "วันสตรีสากล" จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

    2018-03-15 11:00:48
    8 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงาน "วันสตรีสากล" จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และเครือข่ายด้านความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ผู้นำองค์กรกลุ่มสตรี ชมรมสตรีทั้ง 16 อำเภอ เข้าร่วมในพิธีเปิดกว่า 500 คน โดยการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล เป็นการระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนา จึงถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสตรีไทยในปัจจุบันเป็นสตรีที่มีความสามารถครบถ้วนทุกๆด้าน ทั้งการบริหารจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี พร้อมกับการก้าวทันยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีบทบาทในการให้การสนับสนุนแก่องค์กรประชาชน ให้ใช้ศักยภาพของตนเองในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และภารกิจ ที่จะช่วยเหลือชุมชน และสังคมได้มากขึ้น