8 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หรือตัวแทน ปลัดเทศบาล ปลัดอบต. จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ.บางกล่ำ และ อ.ควนเนียง

    2018-03-15 11:05:44
    8 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะผู้บริหาร หรือตัวแทน ปลัดเทศบาล ปลัดอบต. จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ.บางกล่ำ และ อ.ควนเนียง เรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค และการบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อประชาชน ในเรื่องของการบริการสาธารณะสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข จึงจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และพัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ อันประกอบด้วย อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และอ.ระโนด ตลอดจน อ.บางกล่ำ และอ.ควนเนียง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่