9 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจาก 20 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย

    2018-03-15 11:15:38
    วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลาประมาณ 13.00 น มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช(อธิการบดี) ร่วมกับ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA โดย นายพิสิษฎ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ (คณะบดี) อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร (ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร) และท่าน ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี (นายกเทศมนตรีนครสงขลา) นายนูญ สายอ๋อง (รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) ท่านทวิชา ประดิษฐ์ลาภ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจาก 20 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทาชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา