ชั้น 4 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 2562

    2019-08-15 16:42:10
    วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ชั้น 4 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 2562 มี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย สจ.อบจ.สงขลา ในแต่ละเขต พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กองทั้ง ๑๒ กอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว - กระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย นายอาคม ประสมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งอำเภอนาหม่อม เรื่องถนนสายบ่อต้นเรียน – บ้านลานไทร ในการก่อสร้างชาวบ้านอยากทราบความโปร่งใสในการทำงานของผู้รับเหมา ระเบียบวาระที่ 4 ข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดย ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอระโนด เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือหรือการแก้ไขปัญหากรณีฝนทิ้งช่วงก่อให้เกิดภัยแล้งในขณะนี้ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (กองแผนและงบประมาณ) ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขอความเห็นชอบ เรื่อง การรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขอความเห็นชอบร่างบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา จำนวน 107 แห่ง (สำนักปลัดฯ) ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติขอความเห็นชอบร่างบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารและระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา จำนวน 103 แห่ง (สำนักปลัดฯ) ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ (กองการศึกษาฯ) ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (กองแผนและงบประมาณ) ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)