10 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสงขลา

    2018-03-15 11:25:04
    10 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการโครงการฯ ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยงในเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 เพื่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ตลอดจนถึงสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะสื่อนิทานสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดที่ได้ผลิตขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ