12 มี.ค. 2561 สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลือกตัวแทนนายก อบจ.จาก 76 อบจ. เข้าไปเป็นตัวแทนในคณะกรรมการกระจายอำนาจ

    2018-03-15 11:32:33
    12 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีการเลือกตัวแทนนายก อบจ.จาก 76 อบจ. เข้าไปเป็นตัวแทนในคณะกรรมการกระจายอำนาจ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นผู้แทนในคณะกรรมการกระจายอำนาจ นับเป็นอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในการทำหน้าที่เพื่อชาวท้องถิ่น