13 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

    2018-03-15 11:34:01
    13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.