ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ประชุมร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รองปลัดและผู้อำนวยการกอง อบจ.สงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-10-03 09:28:55
    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบจ.สงขลา ประชุมร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รองปลัดและผู้อำนวยการกอง อบจ.สงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบข้อเสนอโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้ว จึงให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการคัดเลือกเอกชนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ตามข้อ 18 อย่างเคร่งครัด และกำหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชนดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย โดยให้มีการแยกขยะอันตราย เช่นถ่านไฟ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ก่อนนำขยะเข้าสู่ระบบการจัดการทั้งระบบ รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการจัดการ เถ้าจากการเผาให้มีความรัดกุม ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา