ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

    2019-10-29 09:03:41
    วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา