รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อบจ.สงขลา ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม

    2019-10-30 09:05:33
    วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมกล่าวคำปฏิญาณว่า "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณคลองสามกอง บ้านแหลมเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย ซึ่งได้รับการมีส่วนร่วมจาก อบจ.สงขลา นำรถแม็คโคคอยาว พร้อมรถขนวัชพืช ทึ้ง 3 จุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เป็นการรองรับสถานการณ์น้ำหลาก ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยการกำหนดให้มีการดำเนินการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ที่จะส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำ จำนวน 3 แห่งคือ คลองสามกอง หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมเคียน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คลองอู่ตะเภา (ลากูน่า) หมู่๕ บ้านควน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และคลองอู่ตะเภา (วัดคูเต่า) หมู่๖ บ้านคูเต่า ตำบลคูเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากขณะนี้ ทางภาคใต้รวมทั้งจังหวัดสงขลาได้เริ่มเข้าสู่ช่วงมรสุม ทำให้มีฝนตกหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัยน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม จึงเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่จะต้องเตรียมพร้อมรองรับและแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ โดยมีเจตนาที่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาจากต้นเหตุของปัญหา ซึ่งจังหวัดสงขลาโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นต้นแบบของการเตรียมพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ และลดภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และเพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินการให้กับจังหวัดอื่น ๆ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวน 3 ลำน้ำ ดังนี้คือ คลองสามกอง หมู่ที่ 1 บ้านแหลมเคียน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา คลองอู่ตะเภา (ลากูน่า) บ้านควน หมู่ที่ 5 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ และคลองอู่ตะเภา (วัดคูเต่า) บ้านคูเต่า หมู่ที่ 6 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ นายนิพนธ์กล่าวต่อว่า การปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ ขอให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ทุกท่าน ได้ยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน รวมทั้งร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และทำงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัย เป็นหลัก