ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562

    2019-11-06 13:24:07
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณฯ ให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ จำนวนทั้งสิ้น 53 ราย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา