ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

    2019-11-06 13:42:53
    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา