15 มี.ค. 2561 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดงานแห่ผ้าขึ้นห่มเจดีย์ควนโยง ประจำปี 2561

    2018-03-15 16:05:43
    วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 09.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดงานแห่ผ้าขึ้นห่มเจดีย์ควนโยง ประจำปี 2561 และนายอาคม ประสมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเกียรติร่วมงานด้วย ตามโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2561 ณ บริเวณเจดีย์ควนโยง หมู่ที่ 2 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอด อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป