ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-11-19 15:57:49
    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล เป็นประธานกรรมการประเมินฯ และคณะ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา