ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ประธานในการประชุม ติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย เพื่อเร่งจัดทำแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    2019-11-21 15:34:51
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดย นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม ติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย เพื่อเร่งจัดทำแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วย นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัด อบจ.สงขลา นายจรัส ชุมปาน ที่ปรึกษาฯ นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ที่ปรึกษาฯ นายสุรกิจ กาญจนะ ผอ.กองช่าง นางบุญยืน อุบลสุวรรณ ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายวีระชัย พรรณราย ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายชัยวัฒน์ ชูเกิด ผอ.กองกิจการสภา นางพรทิพย์ ปานศรี ผอ.กองแผนและงบประมาณ นางปิยนันท์ สิงห์ทอง ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา