ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา (อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ)

    2019-11-29 14:19:31
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา (อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ) และการทำบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกัน (MOU) จัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องณทัพพ์รดา ชั้น 2 โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา