15 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2561

    2018-03-19 13:52:21
    15 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 3.1 ติดตามความพร้อมของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ (กองส่งเสริมฯ) 3.2 ติดตามความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรม (กองผังเมือง) 3.3 ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนบริเวณด่านพรหมแดน (กองผังเมือง) 3.4 ติดตามความก้าวหน้าศูนย์คมนาคมขนส่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กองผังเมือง) ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 4.1 รายงานสถานะการคลัง (กองคลัง) 4.2 ปฏิทินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมีนาคม 2561 (สำนักปลัดฯ) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 5.1 การเตรียมความพร้อมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 (กองการศึกษาฯ) 5.2 แผนการวางปะการังเทียม (ตู้โบกี้รถไฟ) (กองช่าง) 5.3 การเตรียมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองแผนฯ) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)