17 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 5

    2018-03-19 14:14:32
    17 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 5 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่จาก สพฐ เขต 2 สงขลา ครู อาจารย์ในโรงเรียนอนุบาล และครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง อบจ.สงขลา ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแล และผู้ปกครองเด็ก ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลปลูกฝังการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และจะเป็นการต่อยอด ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเมื่อเติบโตขึ้น ในแต่ละช่วงวัย