ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนนาทวี และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ ณ ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

    2020-03-05 15:16:27
    วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนนาทวี และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ ณ ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี วัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์ฯแห่งนี้ขึ้น เพื่อใช้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง และช่วยลดขยะจากการนำกายอุปกรณ์ที่เป็นขยะกลับมา Renovation และแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างมีระบบ ใช้เป็นศูนย์รับบริจาคกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการทั้งมือหนึ่งและมือสองแห่งแรกในจังหวัดสงขลา รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในระดับจังหวัดให้เป็นหนึ่งเดียว