ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-03-05 16:35:34
    วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอบัญชีโครงการตามกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา (โครงการเกินศักยภาพ) ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา