ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา ประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563

    2020-03-10 09:05:54
    วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวาระประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขต ของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อที่ 28 มกราคม 2563 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3.1 ให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาตัวอย่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้เทคโนโลยีแบบตะกรับ (Stoker Type) เช่น เทศบาลนครศรีธรรมราช , ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพๆ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างข้อกำหนด และขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 3.2 มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการประชุมในครั้งถัดไป 3.3 มอบนายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการกองช่าง ,นายจารึก ไชยประภา และนายนพดล เจริญเนตรกุล ร่วมกันพิจารณาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการศึกษาออกแบบสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)