ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมหารือแนวทางการในการส่งโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าประกวดใน โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2563

    2020-03-10 09:16:19
    วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมหารือแนวทางการในการส่งโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าประกวดใน โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2563 พร้อมด้วย ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการพัฒนานวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ต่างๆ โดยแบ่งรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณ นั้น ซึ่งแต่ละ อปท. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น