รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานในพิธีเปิดงานวันของดีเมืองสงขลา "วันสงขลา" ประจำปี 2563

    2020-03-11 09:26:15
    วันที่ 10 มีนาคม 2563 18.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานในพิธีเปิดงานวันของดีเมืองสงขลา "วันสงขลา" ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายบัญญัติ จันทร์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า การจัดงาน "วันสงขลา" ขึ้นเพื่อที่จะเป็นกลไกในการสร้างความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชาวสงขลา และร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดทดแทนบุญคุณแผ่นดิน รวมถึงการสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับชาวสงขลา ที่พำนักอยู่ทุกถิ่นฐาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในโอกาสเดียวกัน โดยได้กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันสงขลา" เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันที่อัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังที่ใจกลางเมืองสงขลา ที่เรียกกันว่า "หลักเมือง" ปรากฎจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 178 ปี ซึ่งจะเป็นวันที่ชาวสงขลาต้องระลึกถึง การสถาปนาเมืองสงขลา ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆแก่บ้านเมืองของตนเอง และยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสงขลา และยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความสมานฉันท์ และความผูกพัน ในการอยู่ร่วมกันในสังคม อันนำไปสู่ความสันติสุข ตลอดจนถึงการได้รำลึก ถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง และทำให้เกิดความภาคภูมิใจ โดยเฉพะาคำสั่งสอนของท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ต่อจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสงขลา" แก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงาน และคุณความดีเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจและ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ประจำปี 2562