ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5

    2020-03-12 09:50:35
    วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 (กิจกรรมส่งเสริมความรู้ เสริมสร้าง พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย) โดยนายชัยวัฒน์ ชูเกิด ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พร้อม ๆ กับบทบาทหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมสู่การเป็นแกนนำในชุมชน