ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

    2020-03-16 08:56:29
    วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ ห้องวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการใช้จ่ายเงินในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ