ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    2020-03-16 14:09:36
    16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวเทียมจันทร์ ฉัตรชัยกนันท์ ผู้จัดการกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ ๔ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นางสาวอำพัน รุจนสุธี ผู้ชำนาญการ งานพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมี นพ.ภควัต จุลทอง โรงพยาบาลหาดใหญ่ นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ และพยาบาลปฏิบัติการ พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสที่คณะได้เดินทางมาขอเข้าศึกษาและเก็บข้อมูลถอดบทเรียนความสำเร็จของระบบคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด้วย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จของระบบคัดแยกระดับความฉุกเฉิน โดยจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายในการถอดบทเรียนความสำเร็จของระบบคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยทางผู้เชี่ยวชาญการถอดบทเรียนและบุคลากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเข้าศึกษา และเก็บข้อมูลถอดบทเรียนความสำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุกเฉิน ตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่ชาติ ฉบับที่ 3.1 พ.ศ.25622565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้กำหนดตัวชี้วัด จำนวนจังหวัดที่มีการคัดแยกระดับความฉุกเฉินที่ต่ำกว่าระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (under triage) ไม่เกินร้อยละ 15 และการคัดแยกระดับความฉุกเฉินที่สูงกว่าระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (over triage) ไม่เกินร้อยละ 30 ซึ่งในปี 2563 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จของระบบคัดแยกระดับความฉุกเฉิน โดยงหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายในการถอดบทเรียนๆ นั้น ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา