ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม "รายงานเหตุการณ์สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานปัญหาของสวนสาธารณะ"

    2020-06-02 14:34:58
    วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม "รายงานเหตุการณ์สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานปัญหาของสวนสาธารณะ" เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สำหรับให้บริการส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไปผู้ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะฯ ในการพักผ่อนหย่อนใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานกองการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา