ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.สงขลา ประชุมร่วมกับ เทศบาลเมืองคลองแห

    2020-06-02 19:02:22
    วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับ เทศบาลเมืองคลองแห นำโดย นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นายสมชาย เหล่าพิทักษ์วรกุล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองแห ประชุมคณะทำงานในการร่วมปรึกษาหารือ และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ เทศบาลเมืองคลองแห ในด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดรูปแบบมาตรการและแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เคยร่วมกันดำเนินการและจะดำเนินการต่อไป และออกมาตรการและกำหนดแนวทางเรื่องการป้องกัน ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ได้ให้การสนับสนุนมิให้เกิดความเสียหาย