ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2563

    2020-06-05 13:02:00
    วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และร่วมพิจารณาโครงการตามแนวทางการเสนอโครงการ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา