ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมสัมภาษณ์ข้าราชการที่ขอโอนย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-06-09 10:31:00
    วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสัมภาษณ์ข้าราชการที่ขอโอนย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา